Kerkdienst zondag 7 juni

Liturgie 7 juni 2020 – Trinitatis

Welkom

Lied na aansteken kaarsen: Psalm 150 

Stilte

Bemoediging en groet

[V] Onze hulp in de Naam van de Eeuwige
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en die nooit loslaat het werk dat zijn hand aan ons begon
De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God 
en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.

Drempelgebed en smeekgebed

Lofzang: 304 – Zing van de Vader

Kindermoment en kinderlied: Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad

Gebed bij opening Schrift

Evangelie: Mt. 28, 16 – 20

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Acclamatie: 329 – O Heer God, erbarmend, genadig (2x)

Verkondiging

Zingen: 326, 1.4.5.6 – Van ver, van oudsher aangereikt

Gebeden

Onze Vader

Het leven van de gemeente

Inzameling

Slotlied: 416 – Ga met God

Zegen (besloten met gezongen Amen)

share